Blad Steen Schaar

Een mooie tuin, het hele jaar


tel : 0484 899724

​contacteer ons voor tuinaanleg en -onderhoud

Rechtstreekse mail

Waarom blijven dromen als iets mogelijk is?

Blad Steen Schaar, het kinderspel heruitgevonden

Als gepassioneerd tuinman en tekenaar, vind ik het belangrijk om een mooi afgewerkt resultaat te leveren. Door op een respectvolle manier en met kennis van zaken met de natuur en materialen om te gaan en alles netjes in orde te zetten, krijg ik heel veel spontane dankbaarheid terug van zowel de planten als mijn klanten. Ik zie ze letterlijk groeien van blijdschap. En daar ligt dan ook voor mij de passie in dit vak. Goed werk leveren alsof het voor mezelf is, en de klant tevreden achter laten. En bovenal doe ik er alles aan tuinen en speeltuigen zo uitnodigend mogelijk te maken voor kinderen om er in alle vrijheid en veiligheid te kunnen ravotten en spelen, maar vind ik het evenzeer belangrijk dat u zich in alle stilte kan verwonderen over de schoonheid die onze natuur te bieden heeft. Daarom luister ik ook graag naar uw wensen, en probeer ik deze overeen te stemmen met wat er effectief mogelijk is. Laten we dus samen op zoek gaan hoe we jouw dromen kunnen waarmaken.

Algemene voorwaarden​​

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andersluidende bepalingen geschiedt elke verkoop, levering, plaatsing of uitvoering van werken door BLAD STEEN SCHAAR met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant/opdrachtgever, onder de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen.

Eventuele voorwaarden van de klant/opdrachtgever, ook al worden deze medegedeeld in het kader van een prijsaanvraag of – bieding, worden geacht niet door ons te zijn aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.


1. onze offertes zijn excl. Btw. en vrijblijvend. Prijsopgaven zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de opgave. Wij gebruiken enkel de door onszelf aangekochte materialen en grondstoffen met onze kwaliteitsgarantie en weigeren enige producten of materialen van de opdrachtgever te gebruiken. Met het aanvaarden van een offerte of prijsaanvraag aanvaardt de klant/opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van BLAD STEEN SCHAAR.

Offertes die worden opgesteld op basis van aangeleverde of opgegeven hoeveelheden of maten en worden aanvaard door de klant/opdrachtgever zijn slechts bindend voor zover de in deze offertes opgegeven hoeveelheden of maten met de werkelijkheid overeenstemmen. Datgene wat niet is voorzien in de offerte en wordt uitgevoerd en aanvaard door de klant/opdrachtgever, geeft recht op een met deze meerwerken corresponderende prijs. Indien de klant dit weigert, wordt de opdracht opgeschort en de reeds uitgevoerde werken aangerekend. 


2.Klachten worden 8 dagen na levering, plaatsing, uitvoering of factuurdatum niet meer aanvaard; zij moeten op straffe van niet ontvankelijkheid schriftelijk bij aangetekende brief worden gedaan en schorsen de betalingsverplichting niet op. 

Het niet formuleren van enige klacht binnen voornoemde termijn, inbezitname van de werken en het gebruiken, genieten of aanpassen ervan, alsook het betalen van een factuur, heeft de aanvaarding en oplevering van de werken tot gevolg.

Aanvaarding of oplevering zoals hiervoor bepaald heeft tot gevolg dat BLAD STEEN SCHAAR niet gehouden is tot vrijwaring wegens eventuele zichtbare gebreken. Voor eventuele verborgen gebreken kan slechts vrijwaring verschuldigd zijn voor een periode van maximaal 6 maanden na voorlopige oplevering of aanvaarding onder de voorwaarde dat binnen de 3 maanden een rechtsvordering desbetreffend wordt ingesteld na ontdekking van het eventueel gebrek.

BLAD STEEN SCHAAR is niet verantwoordelijk voor manipulaties of bewerkingen die de klant/opdrachtgever zelf of de door hem aangestelden zouden hebben uitgevoerd aan de geleverde of geplaatste goederen/materialen/planten. Tenzij andersluidende overeenkomst worden geleverde, geplaatste of bestelde goederen of materialen niet teruggenomen, omgeruild of teruggezonden. De klant/opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eventuele slechte of gebrekkige opslag van de goederen of planten die zich bij hem bevinden.

BLAD STEEN SCHAAR is enkel aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door haar opzet of grove nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst. Zij is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte en/of incidentele schade en of inkomstenderving die de opdrachtgever zou lijden ingevolge de uitvoering van de diensten of niet uitvoering van de diensten in het kader van de overeenkomst. In elk geval is de ev. aansprakelijkheid van BLAD STEEN SCHAAR beperkt tot maximaal de contractuele waarde van de overeenkomst.

De opdrachtgever dient vóór aanvang van de werken BLAD STEEN SCHAAR in te lichten over reeds gekende obstructies of onregelmatigheden. Zoniet heeft BLAD STEEN SCHAAR het recht de werken op te schorten en onvoorziene werkzaamheden in regie aan 35/u verder te zetten. Indien de opdrachtgever dit weigert en enkel de initiële offerteprijs dient aangehouden te worden, zullen de werken afgerond worden volgens de mogelijkheden voorhanden. De opdrachtgever heeft hierbij niet het recht de betaling van de uitgevoerde werken te weigeren, tenzij bij ernstige nalatigheid of opgelopen schade.


3.Behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke van betaling op de vervaldag is het bedrag van de factuur of het daarop nog verschuldigde saldo onmiddellijk eisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is van rechtswege na 30 dagen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een interest verschuldigd van 10 % met ingang van de datum van de factuur, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro.


4.Behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst of toestemming kan er geen compensatie plaatsvinden tussen vorderingen of bedragen die aan BLAD STEEN SCHAAR verschuldigd zijn en deze die de klant/opdrachtgever meent te kunnen vorderen van BLAD STEEN SCHAAR.

Leverings- en of uitvoeringstermijnen worden steeds slechts ten titel van inlichting aangeduid; vertraging in de levering en plaatsing of uitvoering is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of tot het vorderen van een schadevergoeding. Ingeval de bestelde goederen niet kunnen worden geleverd om redenen onafhankelijk van de wil van BLAD STEEN SCHAAR kan geen schadevergoeding worden gevorderd.


5.Indien de klant/opdrachtgever om welke reden ook eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te kennen geeft de overeenkomst niet te willen uitvoeren of te verbreken, is aan BLAD STEEN SCHAAR bovenop het reeds geleverde en uitgevoerde van rechtswege een forfaitaire niet herleidbare schadevergoeding verschuldigd voor al haar uitgaven, arbeid en alles wat zij bij de aanneming had kunnen winnen gelijk aan minimum 30 % van het totale bedrag dat het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst, onverminderd het recht van BLAD STEEN SCHAAR een hogere schadevergoeding te vorderen, mits daartoe aanleiding zou bestaan.

6.Bij een totaalbedrag gelijk aan of hoger dan 5 000.00€ vragen wij een voorschot van 30% op het totaalbedrag. Eventueel benodigde extra grondstoffen en of materialen worden op voorhand altijd betaald door de klant.

Bij een totaalbedrag tussen de 1000.00€ en 5000.00€ vragen wij een voorschot van 50% op het totaalbedrag. Eventuele benodigde extra grondstoffen en of materialen worden op voorhand altijd betaald door de klant.

Alle opdrachten onder de 1000.00€ is het voorschot afhankelijk van de nodige grondstoffen en of materialen.


7.Het niet betalen van 1 of meerdere facturen, alsook het niet betalen van eventuele voorschotten die zouden zijn overeengekomen, verschaft BLAD STEEN SCHAAR het recht om haar prestaties op te schorten en maakt een ernstige tekortkoming uit die de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant/opdrachtgever rechtvaardigt. Ingeval van ontbinding is de hierboven bepaalde niet herleidbare schadevergoeding verschuldigd.

8. In geval van vreemde oorzaak of overmacht is BLAD STEEN SCHAAR gerechtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren of de werken naar eigen inschatting zo esthetisch mogelijk af te werken, en de klant/opdrachtgever daarvan in kennis te stellen. Deze opschorting, annulering of esthetische aanpassing leidt niet tot enig recht op schadevergoeding.

Worden o.a. als vreemde oorzaak beschouwd : oorlog, staking of lockout, schaarste van grondstoffen of koopwaar, planten, abnormale weersomstandigheden, onvoorziene obstructies in de bodem, bodemsaneringen, brand-, natuur of andere rampen, overheidsbeslissingen die een invloed hebben op de uitvoering van de overeengekomen verbintenissen, dit tevens in hoofde van de leveranciers van BLAD STEEN SCHAAR.


9.Het plantseizoen loopt van 15 oktober t.e.m. 15 april. Beplantingswerken uitgevoerd buiten het plantseizoen vallen in geen geval onder de garantie.


10.Onze onderhoudsbeurten starten onmiddellijk na de uitgevoerde groenwerkzaamheden, gras zaaien, aanplanting,… Onderhoudsseizoen loopt tussen 1 maart en 30 oktober.


11.Garantie op aanplantingen kan enkel gegeven worden door natuurlijke sterfte.( niet door schade aangericht door derden, 

ziekten of plagen, vandalisme, onnatuurlijke oorzaken of slecht onderhoud ervan door derden.)

12.Alle hoe ook genaamde taksen en o.a. de BTW zijn voor rekening van de klant/opdrachtgever.

13. Alle geleverde en geplaatste goederen/materialen/planten blijven de eigendom van BLAD STEEN SCHAAR tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De risico’s zijn ten laste van de klant/ opdrachtgever vanaf het verlaten van onze magazijnen. Materialen die door de opdrachtgever aangekocht en toegebracht zijn, vallen onder geen enkele garantie door BLAD STEEN SCHAAR, tenzij er schade is aangericht tijdens de plaatsing. Wij verbinden ons ertoe hiervan de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. 


14.Alle geschillen, o.a. betreffende de betaling, levering of de uitvoering, die tussen contracterende partijen mochten ontstaan, zullen wij altijd in den minne proberen te regelen, zoniet via een incassobureau of bij geschil of klacht door een erkende verzoeningscommisie en zullen beheerst verlopen door het Belgische recht en zullen indien nodig onderworpen worden aan een bevoegde rechter via onze daartoe bevoegde advocaat.